อส.25 ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 บนผืนป่า “ฮาลา บาลา” ยะลา