อส.37 โคลนก้อนสุดท้าย สู่ทรายเม็ดแรก “ชุมชนแหลมผักเบี้ย”